پروژه ها

پارس جنوبی – پالایشگاه دوم
پتروشیمی پلیمر لرستان
پتروشیمی کردستان
شرکت نفت فلات قاره
پتروشیمی جم
پالایشگاه نفت بندعباس
پتروشیمی کرمانشاه
پتروشیمی مارون