رضایت مشتریان

رضایت مندی مشتری درجه ای از عملکرد واقعی یک شرکت است که انتظارات مشتری را براورده می کند. هر چه کیفیت درک شده توسط مشتری بتواند انتظارات مشتری را تامین نماید مشتری احساس رضایت بیشتری خواهد نمود.

فرم سنجش رضایت مشتریان

لطفا صبر کنید